Reviews


  25 มีนาคม 2019-2017......... (Thai/ ไทยทั่วโลก /ASEAN) ........วันนี้เป็นวันครบรอบ 2 ปีของการรายงานผลการศึกษาวิจัยที่สำคัญร่วมกันระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2017………”….หญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในภาคเกษตรหรืออาศัยอยู่ในครอบครัวที่ทำงานใน

23 มีนาคม 2019-2018 ......... (Thai/ ไทยทั่วโลก /ASEAN) .......วันนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปี ของ รายงานผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของสารกำจัดวัชพืช "สารพาราควอต (Paraquat)" , "...... ใช้ทำลายวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะวัชพืชที่เป็นหญ้า (POACEAE) และไม้ยืนต้น....

22 มีนาคม 2019 ……. รายงานการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับกัญชา… .. เมื่อวานซืนนี้ (20มีนาคม 2562) …….” การใช้กัญชา(เข้าสู่ร่างกาย)ทุกวันหรือการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์รุนแรง(เข้าสู่ร่างกาย)ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในทางการแพทย์(medical use)หรือเพื่อสันทนาการ(recreational use)......เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (psychosis)”....ข้าพเจ้า (ผู้รายงาน Latest Worldwide Research Reviews มาเป็นเวลาหลายปี แห่งมหาวิทยาลัยพายัพ) จึงใคร่เสนอถึง

วันที่ 22มีนาคม 2019 ......... (Thai/ ไทย /ASEAN) .......วันนี้เป็น "วันน้ำโลก"   "หัวข้อเฉลิมฉลองสำหรับวันน้ำโลก ปี 2019 คือ 'ธรรมชาติสำหรับน้ำ/Nature for Water' - สำรวจแนวทางการแก้ปัญหาตามธรรมชาติต่อความท้าทายด้านน้ำซึ่งเราเผชิญในศตวรรษที่ 21 ระบบนิเวศที่เสียหายจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำที่มีอ

21มีนาคม 2562 ……. รายงานการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับกัญชา… .. เมื่อวานนี้ (20มีนาคม 2562) …….” การใช้กัญชา(เข้าสู่ร่างกาย)ทุกวันหรือการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์รุนแรง(เข้าสู่ร่างกาย)......เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (psychosis)ของผู้ใช้กัญชาดังกล่าว ”…… .1.) ภายหลังจากมีการใช้กัญชาเพื่อการสันทนา(recreational use)ในการประเทศแคนาดาและบางรัฐของสหรัฐอเมริกาของโลก.....นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เริ่มทำการวิจัยถึงความเส

  20 มีนาคม 2019 ......... (Thai/ ไทยทั่วโลก /ASEAN) ... .......วันนี้เป็น "วันความสุขสากล" / "วันแห่งความสุข" ตั้งแต่ ปีพ. ศ. 2556 สหประชาชาติได้ฉลองวันแห่งความสุขระหว่างประเทศเพื่อเป็นที่รู้จักถึงความสำคัญของความสุขในชีวิตของผู้คนทั่วโลก ........1) "วันความสุขสากล" เป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม คือวันน

ดูทั้งหมด