หน้าหลัก       Reviews       ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ

      มหาวิทยาลัยพายัพมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ ค.ศ. 1888 (กว่า 130 ปีที่ผ่านมา) โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยคริสตศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Theological Seminary: TTS) ต่อมาได้รวมกับโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแห่งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (School of Nursing and Midwifery of McCormick Hospital) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1923 เป็นวิทยาลัยพายัพ (Payap College)ในปี ค.ศ. 1974  ซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานคร  ต่อมาได้รับรองยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University) ในปี ค.ศ. 1984 นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย... มหาวิทยาลัยพายัพในปัจจุบัน (ค.ศ.2018) ประกอบด้วย: วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  คณะนิเทศศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์  

         บิดาแห่งแพทยศาสตร์ไทย พระองค์เคยฝึกงานที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (
McCormick Hospital)….มหาวิทยาลัยพายัพเป็นวิทยาเขต (campus) หนึ่งในจำนวนหลายพันวิทยาเขต  (campuses) ทั่วโลกของโรงเรียนและวิทยาลัยคริสตศาสนศาสตร์ของคณะกรรมาธิการมิชชันนารีต่างประเทศของอเมริกา (American Board of Commissioners of Foreign Missions) ซึ่งได้ส่งมิชชันนารีเกือบ 5,000 คนไปยังทุกส่วนของโลกเป็นเวลา 150 ปีนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 พวกเขาก่อตั้งโรงเรียนและวิทยาลัยกว่าพันแห่งทั่วโลกเพื่อเผยแพร่คำสอนของพระเยซูคริสต์ไปทั่วโลก...ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานมากตั้งแต่ ค.ศ. 1888  โรงเรียนและวิทยาลัยคริสตศาสนศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยพายัพจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดของโลก


Prof.Dr.Wit Thiengburanathum/Payap University ; ศ. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ