หน้าหลัก       Reviews       วันสตรีสากล-วันสตรีโลก

วันสตรีสากล-วันสตรีโลก

8 มีนาคม 2019....... (Thai ไทย /ASEAN) .......วันนี้.....เป็นวันสตรีสากล-วันสตรีโลก (8 มีนาคม) (มติ 0 C/Resolution 13.2  เว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ).......1.) วันสตรีสากล-วันสตรีโลกเป็นวันที่โลกฉลองความสำเร็จทางสังคมเศรษฐกิจเศรษฐกิจและการเมืองของสตรี วันสตรีโลกยังเป็นสัญลักษณ์การเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อเร่งความเท่าเทียมทางเพศ(gender equality)    2.) วันสตรีสากล-วันสตรีโลก  เป็นวันที่ได้รับการปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1900 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการขยายตัวและความวุ่นวายในโลกอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของประชากรที่สูงขึ้นอย่างมาก (booming population)และการเพิ่มขึ้นของอุดมการณ์แบบหัวรุนแรง(radical ideologies)     3.) วันสตรีสากล-วันสตรีโลก เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองทั่วโลกและเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ      4.)ไม่มีเพียงรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง ไม่มีเพียงองค์กรเอกชนใดองค์กรหนึ่ง  ไม่มีเพียงองค์กรการกุศลใดองค์กรหนึ่ง   ไม่มีเพียงสถาบันการศึกษาสถาบันหนึ่ง หรือเครือข่ายสตรี หรือศูนย์กลางสื่อ  แต่มีอยู่มากๆแห่งที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อวันสตรีสากลนี้       5.) องค์กรหลายแห่งได้ประกาศรูปแบบหัวข้อสาระสำคัญของวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปี ซึ่งสนับสนุนวาระหรือสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา และบางส่วนของนโยบายเหล่านี้ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นกว่าที่อื่น ๆ   6.) "เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของสตรีไม่ใช่เรื่องของสตรีนิยมหรือองค์กรใดคนหนึ่ง แต่เป็นความพยายามร่วมกันของทุกคนที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน" ......วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคี เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง เกี่ยวกับการสะท้อนถึง เกี่ยวกับการสนับสนุนและเกี่ยวกับการกระทำ เพื่อสตรีสากลโดยเฉพาะ วันสตรีสากลนี้ได้มีขึ้นมาแล้วเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆมา และประสบความสำเร็จมากขึ้น      7.) การเพิ่มความเท่าเทียมในสตรีในห้องประชุมต่างๆ ความเท่าเทียมกันของสิทธิในการออกกฎหมายมากขึ้น และการมองเห็นผู้หญิงในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่น่าประทับใจในทุกแง่มุมของชีวิต เราอาจคิดว่าขณะนี้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง      8.) ในบางประเทศ วันสตรีสากล-วันสตรีโลกมีสถานะเทียบเท่ากับวันแม่สากล-วันแม่โลก วันที่ซึ่งเด็กให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ กับมารดาและคุณยายของตน     9.) อย่างไรก็ตาม ยังมีปรากฏการณ์ที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบันคือ การที่สตรียังคงไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่าเทียมกับผู้ชาย สตรียังคงไม่ได้อยู่ในธุรกิจเท่าเทียมกับผู้ชาย หรือยังคงไม่ได้อยู่ในการเมืองเท่าเทียมกับผู้ชาย  และภาวะการศึกษาของสตรี ภาวะสุขภาพของสตรี และความรุนแรงต่อสตรีทั่วโลก....ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าผู้ชาย .      10.) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ บทบาทสตรีโลกมีความก้าวหน้าดีขึ้นมาก.... โลกมีนักบินอวกาศหญิงและนายกรัฐมนตรีหญิง นักเรียนหญิงได้มีโอกาสต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัย ผู้หญิงสามารถทำงานและมีครอบครัวได้ ผู้หญิงมีทางเลือกต่างๆที่แท้จริง ดังนั้นในแต่ละปี โลกจึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงและฉลองความสำเร็จของพวกเขา      11.) วันสตรีสากลนี้ เป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ เช่น อัฟกานิสถาน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บูร์กินา ฟาโซ กัมพูชา จีน(สำหรับผู้หญิงเท่านั้น) คิวบา จอร์เจีย กินีบิสเซา เอริเทรียคาซัค สถานคีร์กีซสถาน ลาว มาดากัสการ์ (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น), มอลโดวา, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, เนปาล (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น), รัสเซีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ยูกันดา,ยูเครน, อุซเบกิสถาน, เวียดนามและแซมเบีย ที่มีประเพณีที่เห็นผู้ชายที่เคารพให้เกียรติแม่, เคารพให้เกียรติภรรยา, เคารพให้เกียรติแฟน, เคารพให้เกียรติเพื่อนร่วมงานของพวกเขา ฯลฯ......ด้วยดอกไม้และของขวัญเล็ก ๆ      12.) "โลกแห่งการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปโดยมีนัยสำคัญสำหรับผู้หญิง ในด้านหนึ่งนั้น เรามีโลกาภิวัตน์ด้านเทคโนโลยีและการปฏิวัติแบบดิจิตอลและโอกาสที่พวกเขานำมา และในอีกด้านหนึ่งนั้น ความเป็นตัวตนที่เพิ่มขึ้นของแรงงาน ของการดำรงชีวิตและรายได้ที่ไม่เสถียร ของนโยบายการคลังและการค้าใหม่ ๆ และของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม......ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการแก้ไข ในบริบทของการเสริมสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจของผู้หญิง "